fbpx
Bitmap

Accelerate Estonia uus missioon: Vaimne tervis

Avaldatud
16. dets. 2020
Jaga

Accelerate Estonia missioon on muuta komplekssed ja pakilised probleemid Eesti uuteks konkurentsieelisteks. Seal, kus täna valitseb segadus, killustatud juhtimine ning avalikkust painav probleem, saab tulevikus olla toimiv turg või vähemalt senisest parem sünergia. Aga ainult juhul, kui oskame minna probleemi tuumani ning kutsuda esile muutusi, mis viivad süsteemsest veast võimaluseni uute äri-ja koostöömudelite esilekerkimiseks. 

Tänavuste Accelerate Estonia fookusteemade valikul avaliku kui erasektoriga konsulteerides ja Eesti suuri väljakutseid vaagides tõdesime, et vaimse tervise seisukord on Eesti rahva väiksust arvestades kriitiline faktor, mille piisava tähelepanuta jätmine on hakanud erinevaid elualasid (kaitsevõime, tööelu, haridus, kriisideks valmisolek ja siseturvalisus) mõjutama. Ka majandusele konkurentsieeliste arendamisel, mis on aE! peamine ülesanne, ei pääse mööda vaimse tervise küsimustele lahenduste otsimisest ja leidmisest. 

Vaimse tervise probleemidest ja sellega seotud kasvavast kulust on räägitud aastakümneid, kuid murettekitavad näitajad ei ole siiski tõlgendunud otsustavatesse, pikaaegselt rahastatud programmidesse, mis aidanuks leevendust tuua ja vajalikke teenuseid vajalikul määral kättesaadavaks muuta. Vaimne tervis on senini saanud poliitikutelt ja ühiskonnalt tervikuna teenimatult vähe tähelepanu, kuigi vaimsel heaolul on väga suur mõju meie igapäevasesse toimimisse, heaollu ja sooritustesse. See tähendab, et oskus tulla toime pingetega ning negatiivsete hoiakutega mõjutab olulisel määral inimeste tulemuslikkust, tootlikkust ja võimete realiseerimist. Ning nii avaldavad vaimse tervise muutused selget mõju majanduslikule toimetulekule, töömotivatsioonile, inimeste vahelistesse suhetesse ja paljudesse teistesse elulistesse olukordadesse. 


Vaimne heaolu algab maast-madalast ja seda saab toetada ja parandada läbi elukaare 


Vaimse tervise probleemide lai levik Eestis ei ole paratamatus. Vaimset heaolu on võimalik kasvatada. Inimestes on võimalik kultiveerida toimetulekuoskusi, kohanemisvõimet, vaimset vastupidavust ja säilenõtkust läbi elu. Selliste oskuste arendamine on oluline 21. sajandi majanduses kohanemisel, elukestval (ümber)õppel ning vaimse tervise probleemide ennetamisel ja ravimisel. Toimetulekuoskuste õppimine juba lapseeast – vanemlikud oskused, toetavad pered ja kogukonnad ning varakult probleemialgeid märkav haridussüsteem mängivad siin kõik sünergilist rolli. Noorte vaimset tervist toetavad eakohased programmid, täiskasvanueas saavad vaimse tervise edendamises olulist rolli mängida töökohad ja piisav tugiteenuste olemasolu, mis vajab aga lahendamiseks pikalt kestnud vaimse tervise professionaalide kriisi. 

Kõigest sellest räägib 2020. aastal valminud vaimse tervise roheline raamat ja kõige selle vajalikkusest on vaimse tervise professionaalid Eestis rääkinud aastaid. Mida jätkuvalt ei ole, on vaimse tervise pidamine prioriteediks, sellele väga hajusale ja keerulisele valdkonnale selge eraldi juhtimisstruktuuri ja rahastuse tekitamine ning otsus ja eestkoste see valdkond Eestis uuele tasemele viia. 

Mida saaks aE lahendada? 

Novembri keskpaigas kutsusime kokku vaimse tervise valdkonna eksperte riigi ja kolmandast sektorist ja nende teemadega kokku puutunud ettevõtjaid ja akadeemikuid, et koos arutada ja kirja panna, millistele vaimse tervise valdkonna probleemidele saaks kõige tõenäolisemalt lahendusi otsida Accelerate Estonia taolise programmi abil. Arutasime paar tundi väikestes gruppides ning analüüsisime tulemusi, kõlama jäid järgmised ideed: 

1. Tugev eestkoste keskse ja struktureeritud juhtimise eest vaimse tervise valdkonnale

Vaimse tervise edendamine ja seal toimivate sünergiate käima saamine nõuab tervet pikaajalist programmi (näiteks 10 aastat) alates esmase ennetuse toetamisest kogukonnas, peredes ja koolides kuni mitmesuguste spetsialiseerunud teenusepakkujate väljaõppeni, teenuste kvaliteedi hindamise, reguleerimise ja rahastamiseni KOVides, haridus-ja tervishoiusüsteemis. Seetõttu on vaimne tervis valdkondade ülene ja lisaks koormatud paljude stigmadega, mis ei tee vaimse tervisele õige prioriteeditaseme seadmist kergeks. See tähendab, et praktiliselt iga programmi algatamine võib nõuda suurt eestkostemahtu ja koalitsioonide ehitamist. See kõik nõuab kokkulepitud visiooni, adekvaatset juhtimist ning  mõistliku ajaraamiga ressursside eraldamist, et viia valdkond üle projektipõhiste katsetuste jadalt süsteemsetele sünergiatele.

2. Stigma vähendamine vaimse tervise eneseabilt ja kogukonnapõhistelt vaimse tervise teenustelt – vaimse tervise probleemide ennetuse esmatasandilt

Vaimse tervise roheline raamat toob välja väga olulise esmase ennetuse aspekti – vaimse tervise eneseabi ehk toimetulekuoskuste kasvatamise indiviidide, perede ja kogukonna tasandil selleks, et vähendada vaimse tervise probleeme. Seni on eneseabil Eestis olnud pigem kaheldava väärtusega maine, kuid just erasektor saaks panustada “vaimse fitnessiga” tegelemise ümber brändimisse.   

3. Noortele suunatud vaimse tervise teenuste arendamine erasektori kaasabil

Noorte vaimse tervise seisukord on murettekitav, COVID-19 kriis on isolatsiooni ja sellest tulenevaid riske suurendanud. Erasektor ja kolmas sektor saavad riigile appi tulla sobivate tõenduspõhiste teenuste arendamisel noortele ja nende skaleerimisel piisava mahuni. 

4. Tehniliste ja seadusandlike pudelikaelte lahendamine psühholoogiliste teenuste osutamisel üle interneti

COVID-19 kriis näitas, et psühholoogilste kaugteenuste osutamise reegleid tuli alles siis läbi mõtlema ja läbi rääkima hakata, kui näost-näkku kohtumised võimatuks muutusid. Selgus, et mitte kõigil teenuseosutajatel ei olnud vajalikku tehnoloogiat, teenusepakkujad muretsesid andmeturvalisuse pärast ja erinevad haiglad seadsid erinevad sisekorraeeskirjad kaugteenuste pakkumise jaoks. Psühholoogiliste kaugteenuste pakkumise eeskirjade ja tehniliste nõuete ühtlustamine on kiiret lahendust vajav küsimus. 

Vaimse tervise valdkond on laiaulatuslik ning vajab meie panust lahenduste väljatöötamisel. Accelerate Estonia meeskonna ambitsioon on kõrge – leida üles need võimekad inimesed üle maailma, kes on valmis eksperimenteerima ja testima meiega ühes uudseid lahendusi, mis vaimse tervise valdkonnale uut hingamist tooks. Kas sa oled valmis meiega liituma? Oled valmis riskima ja testima? Kui jah, siis juba varsti pakume selleks võimaluse. Seniks rahulikke ja mõnusaid jõule. 

Info kandideerimise kohta leiad siit: https://accelerateestonia.ee/et/missions/