fbpx
Clanbeat
Me loome õpilastele enesehindamise ja andmeanalüüsi lahenduse ning vaimse tervise teenuste turuplatsi kontseptsiooni.

Õpilaste vaimse tervise monitooring ja ennetus

Laura Palling
Laura Palling
Õpilaste vaimse tervise monitooringu ja ennetuse kontseptsioon

Suur osa täiskasvanutel esinevatest psüühikahäiretest saavad alguse lapse- ja noorukieas. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu kohaselt koges 2017/18. õppeaasta jooksul depressiivset episoodi iga kolmas 11–15-aastane. Lahendamata vaimse tervise probleemid avaldavad negatiivset mõju lapse arengule ja õpitulemustele ning võivad kaasa tuua märkimisväärseid tagajärgi kogu elu jooksul.

Miks?

Koolis on noortel võimalik kasvatada enesetoetamise ja -abi oskusi, mis moodustavad vaimse tervise alustala. Paraku pole Eesti haridussüsteemis praegu piisavalt  kvalifitseeritud psühholooge ja tugispetsialiste, mis ei soosi õpilastele vajaliku toe pakkumist. Olukorra süsteemne  parandamine peab algama edendus- ja ennetustegevusest.

Mida me teeme?

Clanbeati eesmärk Accelerate Estonia projekti raames on valmistada ette kvaliteedihüpet noorte vaimse tervise edendamisel ja probleemide ennetamisel. 

 

Selleks loome ja katsetame uudset viisi kaardistada reaalajas õpilaste vaimse tervise seisundit. Kaardistamise eesmärk on tõsta õpilaste (enese)teadlikkust, et neil oleks võimalik oma vaimset tervist ja selle muutuseid operatiivselt jälgida. Samal ajal annab see koolidele, omavalitsustele ja riigile võimaluse paindlikult andmeid koguda ning nende alusel vajaduspõhiseid edendus- ja ennetustegevusi rakendada. 

 

Vaimse tervise seisundi kaardistamise kõrval loome ja katsetame, kuidas tehnoloogia abil võimaldada kõigile õpilastele ligipääsu vaimset tervist toetavatele ressurssidele. Katsetuse käigus teeme ettevalmistavaid tegevusi nii-öelda turuplatsi loomiseks, mille eesmärk on pakkuda uusi tõhusaid võimalusi vaimse tervise alaste teadmiste ja oskuste arendamiseks ning vajadusel tuge eneseabivõtete kasutamiseks. Tehnoloogiapõhise lahendusega saavad õpilased jõuda otse usaldusväärsete teenusepakkujateni, sõltudes vähem kooli, omavalitsuse või lapsevanemate initsiatiivist või võimekusest. Samamoodi aitab turuplats valdkonna teenusepakkujatel efektiivsemalt õpilasteni jõuda. 

Clanbeat skeem

Kuidas?

Vaimse tervise seisundi kaardistamise ja andmekogumise kontseptsiooni loomiseks teeme koostööd valdkonna ekspertidega Tervise Arengu Instituudist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist ning Sotsiaalministeeriumist. Ekspertrühmas on esindatud psühholoogia, hariduspsühholoogia ja sotsiaalvaldkonna teadurid, praktikud ja õppejõud. 

 

Seejärel tegutseme koos erinevate vaimse tervise teenusepakkujatega, et mõista, millisel viisil ja millistele andmetele tuginedes oleks kõige tõhusam õpilasi läbi turuplatsi lahenduse toetada. Teenusepakkujate seas võivad olla erinevad MTÜd, avalikud organisatsioonid ning vaimse tervise spetsialistid. 

 

Läbivalt kaasame protsessi õpilasi ja teisi seotud osapooli, et loodavad lahendused vastaksid võimalikult hästi nende vajadustele ja võimalustele.

Mida see Eesti jaoks tähendab?

Vaimse tervise häired mõjutavad negatiivselt noorte arengut, õpitulemusi ja tööturule sisenemist, mis omakorda tähendab riigile kõrgemaid sotsiaal- ja tervishoiuteenustega seotud kulusid. Vaimse tervise otsesed ja kaudsed kulud on Eestis hinnanguliselt  2,8% SKP-st ehk ligi 600 miljonit eurot. 

 

Toetame süsteemset ja andmepõhist vaimse tervise edendamist ning probleemide ennetamist nii õpilase, kooli kui omavalitsuse tasandil. See aitab ära hoida suuremaid probleeme elukaare järgmistes etappides, mis omakorda aitab vähendada vaimse tervisega seotud otseseid ja kaudseid kulusid riigile ning panustab riigi arengudokumentides sätestatud eesmärkidesse, sh strateegia “Eesti 2035” sihiks seatud terviseteadlik inimene, kes hoolitseb oma vaimse tervise eest ning vaimse tervise rohelise raamatu visioon, et õpilased omandavad teadmised, kuidas hoida positiivset vaimset tervist ja oskused vajaduse korral rakendada vaimse tervise esmaabi.