fbpx
HeBA
Uuringutest on selgunud, et ühe aasta jooksul kogeb mõnda vaimse tervise probleemi 25% töötajatest.

Töötajaskonna vaimse tervise juhtimine

Ain
Ain Aaviksoo
Töötajaskonna vaimse tervise juhtimine

Viimaste aastate olukord maailmas on üha enam toonud esile lahendamata probleeme töötajate vaimses tervises ning häälekamalt on hakatud rääkima töötaja läbipõlemisest.

Tööandjate üheks suurimaks probleemiks on kujunenud vajaliku toetuse puudus ning segadus õige alguspunkti leidmisel töötajatele, kes soovivad oma vaimset tervist aktiivselt juhtida või on neil varases faasis vaimse tervise mure.

OECD andmetel maksab halvasti juhitud vaimne tervis Euroopa tööandjatele aastas 260 miljardit eurot (1,6% SKTst). Seega on lahenduse leidmine ühine mure nii era- kui avaliku sektori jaoks, kusjuures jätkusuutlik lähenemine eeldab väga head tegevuste ja vastutuse koordineerimist alates töötajast kuni tööandja ja riiklike asutusteni välja.

Miks?

Accelerate Estonia eksperimendi raames proovime leida lahendust olukorrale, kus tööealised inimesed on ilma tervikliku lahenduseta, mistõttu neil on:

  • 5x rohkem töölt puudutud päevi;
  • 5x suurem tõenäosus pikaajaliseks töövõime kaotuseks;
  • 2x suurem tõenäosus töösuhte lõpetamiseks kas iseenda või ettevõtte soovil.

Seejuures tuleb arvestada olukorraga, kus vaimse tervise häiretega tegelevaid spetsialiste ei ole piisavalt kuid samal ajal vaimse tervise probleemidega inimeste hulk kasvab.

Mida?

Üheks eesmärgiks on välja töötada ja piloteerida töötajaskonna vaimse tervise juhtimise võrgustikupõhine mudel, mis oleks toeks töötajale ja tööandjale.

Loodava mudeli fookuses on koostöö platvorm, mis hõlmab digitaalset komponenti ning hea vaimse tervise eest seisvate eri osapoolte ja teenuste võrgustikku. Keskendudes oma igapäevasele põhitegevusele ning omades ligipääsu sellisel mudelil põhinevale võrgustikule, on võimalik avastada vaimse tervise probleeme varakult ning sekkuda õigeaegselt igale inimesele ja konkreetsele tööandjale sobivas formaadis. 

Samuti  on eesmärgiks vaimse tervise juhtimisel jõuda lahenduseni, kus eri osapooltel, alates tööandjast ja lõpetades avaliku sektori organisatsioonidega, on selge arusaamine oma rollist ja vastutusest ning vahendid ja võimekus selle realiseerimiseks.

HeBA EE

Kuidas?

Eksperimedi käigus piloteerime HeBA.One digitaalse platvormi ja sellega seotud võrgustiku toimimist ja kasutatavust konkreetsetes ettevõtetes ning samuti analüüsime delphi meetodit, teenusedisaini ja simulatsiooni analüüsi kasutades sellise lähenemise sobivust laiemalt Eestis erinevates kontekstides ja majanduslikult jätkusuutlikuna.

Sisendit kogutakse lisaks tööandjatele ja töötajatele töötervishoiu- ja perearstide, vaimse tervise ja terviseõdede ning psühholoogide käest. Samuti kaasatakse protsesside disainimisse valdkonnaga seotud poliitikud ning avaliku sektori esindajad eri ametkondadest. Eduka eksperimendi lõpuks jõutakse konsensusliku ja jätkusuutliku kirjelduseni töötajaskonna vaimse tervise juhtimise mudelist.