fbpx
Female scans face using facial recognition system on mobile phone for biometric identification. Future hi tech technology and face id

Vaimne tervis ja heaolu

Missiooni kirjeldus

Kriisid mõjuvad rusuvalt väga paljude inimeste vaimsele tervisele. Statistikaameti andmed näitavad, et ainuüksi 2018-2019 kasvas psüühika- ja käitumishäiretesse esmahaigestumiste arv märgatavalt ning selles valdkonnas võetud eesmärke ei ole saavutatud. Seda kinnitab laste ja noorte suitsiidide arvu järsk tõus, perevägivalla juhtumite jätkuv kasv ning kevadel Tallinna Ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuring, millest selgus, et ligi kolmandikul vastanutest esines depressioonile viitavaid sümptomeid normist enam. 

Vaimse tervise probleem on kompleksne ja laiapõhjaline. 

 

Vaimse tervise muutused avaldavad selget mõju inimeste majanduslikule toimetulekule, töömotivatsioonile ja suhetele ning röövivad riigikassast igal aastal üha enam ressursse: 2018. aastal hinnanguliselt 2,8% SKT-st ehk ligikaudu 572 miljonit eurot. Lähtudes koroonakriisist tingitud töötuse ja ebakindluse kasvust, võib prognoosida, et COVID-19 mõju eestlaste vaimsele tervisele jätkub ka järgnevatel aastatel

Eesti on ühiskonnana mitmel moel võtnud kohustuse vaimse tervise edendamisel läbimurrete saavutamiseks. 2020.a. suvel valmis „Vaimse tervise roheline raamat“ ning „Eesti 2035“ strateegiliseks sihiks on tervist hoidev inimene. aE! programmi toel proovime järgi, kuidas sünnivad kaua oodatud läbimurded ning uued stiimulid nii avalikule kui erasektorile probleemide hoogsaks lahendamiseks.

Missiooni toetajad avalikus sektoris

TAI_logo_EST_RGB-01
Peaasi-ee_logo
heategu_logo_rgb_horisontaal

Missiooni nõukogu liikmed

Karin Streimann
Tervise Arengu Instituut
Pirkko Valge
Heateo SA
Anna-Kaisa Oidermaa
Peaasi.ee
Riina Raudne, PhD
Vabakutseline

Miks just nüüd?

 • 2020. aastal jõudis vaimne tervis teemana strateegiliselt tähtsaks teemaks, sest negatiivsed mõjud ühiskonnale on süvenenud. Probleemide käsitlemiseks on avalikul sektoril selge mandaat.
 • Vaimse tervise probleemidega mitte tegelemine maksab Eesti ühiskonnale kumulatiivselt mitusada miljonit eurot aastas. Summa koosneb ühiskonna poolt osutatavate teenuste maksumuses ja tööhõives osalemata jätmise tõttu loomata jäänud väärtuses.
 • COVID-19 kriisi tingimustes saamata jäänud kasu aina kuhjub – nõuame selle kollektiivselt tagasi koostöös erasektoriga!

Väljakutsed

Väljakutse kirjeldus

Vaimse tervise edendamine Eestis on viimastel aastatel hoogustunud, kuid valdkonnaga seotud probleemide koormus Eesti riigile ja ettevõtetele on kasvutrendis.

Milleni võiks lahendus viia?

 • Eesti tõuseb oluliselt õnnelike riikide indeksis ilma avaliku sektori finantseerimise osakaalu tõstmata.
 • Konkreetsete näidete varal saab rahulikult öelda, et printsiip „vaimne tervis igas poliitikas“ on rakendunud.
 • Eesti korraldus vaimse tervise edendamisel ning nii ettevõtete kui ka inimeste osalus selles on trende loov ja eeskujuks teistele riikidele.
 • Sooline, vanuseline, piirkondlik ja hariduslik ebavõrdsus vähenevad vastavalt Rahvastiku Tervise Arengukava eesmärkidele.

Kuidas edu mõõta?

 • 2021.aasta lõpuks on valideeritud 3 eri viisi, kuidas arendada Eesti ühiskonnale sobiv õnnelikkuse indeks ja selle mõõtmise instrumendid.
 • Era- ja kolmanda sektori toel on valminud teekaart ja osapoolte siduvad kokkuvõtted, mis võimaldavad 2023. aastaks tõsta oluliselt Eesti positsiooni õnnelikkuse indeksis.
 • Mõõdetavad positiivsed muutused barjäärides, mis on sektori osapoolte hinnangul mõjutanud erasektori panustamist vaimse tervise probleemide lahendamisse (nt. koalitsioon ettevõtetest ja/või erialaliitudest, kes aktiivselt panustavad teema prioritiseerimisse).
 • On tuvastatud kuni 5 ärimudelit, mis võimaldavad teenuste paremat regionaalset kättesaadavust riskirühmade hulgas.

Võimalikke lahendussuundi

 • Vaimse tervise eestkõnelejate aktiivne kaasamine nii avalikku kui erasektorisse.
 • Ambitsioonikale eesmärgile kohased mõõdikud.

Väljakutset aitavad lahti seletada

Väljakutse kirjeldus

Noorte vaimse tervise seisukord on murettekitav, COVID-19 kriis on isolatsiooni ja sellest tulenevaid riske suurendanud.

Erasektor ja kolmas sektor saavad riigile appi tulla sobivate tõenduspõhiste teenuste arendamisel lastele, noortele ning nende tugivõrgustikule ja nende teenuste skaleerimisel piisava mahuni.

Kuidas edu mõõta?

 • Loodud või katsetatud on erinevaid kogukonna- põhiseid ja/või tehnoloogial põhinevaid rakendusi.
 • Linnaruumi kujundus – võimalused avalikus ruumis aja veetmiseks ja liikumiseks paranevad vähemalt viie kohaliku omavalitsuse näitel.
 • On tuvastatud stiimulid erasektorile noorte vaimset ja füüsilist tervist arendavate teenuste arendamiseks iseseisvalt või koostöös riigiga
 • Paraneb laste osakaal, kellele meeldib koolis käia ning vähenevad kurvameelsuse, depressiooni ja suidsiisete mõtete ilmingud.

Võimalikke lahendussuundi

 • Vanemlike oskuste arendamine elukaare erinevates etappides, sh koolitused, vanemate nõustamine, pereteraapia võimalused jne.
 • Noorte aktiivne kaasamine ideede valideerimisse.
 • Mujal lahendamist leidnud rakenduste kohandamine Eesti oludele.

Väljakutset aitavad lahti seletada

Väljakutse kirjeldus

Vaimse tervisega seotud murede tunnistamine ning nendega tegelemine eneseabi või muus vormis on tugevalt stigmatiseeritud. Stigmad avalduvad nii indiviidi, kogukonna kui ka rahvatervise tasandil.

Milleni võiks lahendus viia?

 • Vaimse tervise probleemide stigmatiseerimine on vähenenud.
 • Vaimse tervise teenused on paremini kättesaadavad: inimesed julgevad abi otsida, probleemidest rääkida.
 • Vaimset tervist peetakse sama oluliseks kui füüsilist tervist.

Kuidas edu mõõta?

 • 2021. aasta lõpuks on lahendusi testitud enam kui 10 mõjukas ettevõttes, kes pakuvad vaimse tervise toetamiseks ja probleemide lahendamiseks tõhusaid sekkumismeetmeid.
 • On tuvastatud ning osaliselt piloteeritud 5 või enam ligipääsetavuse printsiipidele vastavat teenust kogukonna tasandil.

Võimalikke lahendussuundi

 • Isiklikul tasandil saab eksperimenteerida, kuidas pöörata vaimse tervise küsimustega tegelemist edukuse komponendiks. Sarnaselt nagu füüsilise vormiga tegelemine on terve inimese tunnus, saab seda olla ka vaimse tervisega tegelemine.
 • Kohaldada juba eksisteerivaid teenuseid, mille skaleerimine või ümberdisain võiks viia arenguhüppeni.
 • Riiklikul tasemel on võimalik pikaajalise strateegilise kommunikatsiooni toel arendada ja tuua ühiskonnas esile oma võimeid keeruliste oludega ühiselt toime tulla.

Väljakutset aitavad lahti seletada

Väljakutse kirjeldus

Lõhe vaimse tervise abi vajavate inimeste hulga ja professionaalse abi pakkujate vahel kasvab. Tehnoloogia rakendamine probleemi lahendamiseks on takerdunud tehniliste, juriidiliste ning ka mõtteviisiga seotud puudujääkide taha.

 

Võimalikke lahendussuundi

 • Viia kokku juba eraturul rahastatud ettevõtlikud tiimid ning teadmine valdkonna skaleerimise kitsaskohtadest.
 • Kaugteenuste võimaluste arendamine ning nende edufaktori tõendamisel regulatiivse (nt andmekaitse, infovahetus, teenuse kvaliteedistandardi tagamine) vm struktuuri arendamine turu tekitamiseks kaugteenustele e. telemeditsiinile vaimse tervise valdkonnas.
 • Organisatsioonidele suunatud teenuste kiire turuletoomine, et igal ettevõttel ja asutusel oleks võimalik jõuda iseseisvalt nn. madalate viljade noppimiseni.

Väljakutset aitavad lahti seletada

Väljakutse kirjeldus

Vaimne tervis on tihti üks aspekt keerukamast väljakutsest – vaesusrisk – millega puutuvad tihemini kokku vanemaealised. Ühiskonnale muutub selle probleemi lahendamine üha kallimaks. Mida rohkem elanikkond vananeb, seda koormavamaks muutub probleem avalikkusele.

Milleni võiks probleemi lahendamine viia?

Vaesusriski vähendamine aitab kaudselt kaasa nii vaimse tervise, üldise toimetuleku, eneseteostuse puudumise kui ka muude probleemide leevendamisel.

Kuidas edu mõõta?

 • Katsetatud on erinevaid ideid, mis vähendavad sihtrühma vaesusriski.
 • Katsetatud on erinevaid ideid, mis muudavad vaimse tervisega tegelemise sihtrühma seas populaarsemaks.

Võimalikke lahendussuundi

 • Viia kokku juba eraturul rahastatud ettevõtlikud tiimid ning teadmine valdkonna skaleerimise kitsaskohtadest.

Väljakutset aitavad lahti seletada

Kandideeri

Tahad veel rohkem teada? Vaata meie KKK lehte siin.