fbpx

AccelerateEstonia (aE!) sündis eesmärgist leida olulisi komplekseid probleeme ning kiirendada nende lahendamist läbi inkubatsiooniprogrammi. Hetkel on aE! programmis 4 projekti, mille missioonide lahendamisega igapäevaselt tegeleme. Ja nüüd soovime leida uusi ideid, et testida programmi uudset lähenemist. Selleks kuulutame välja ideekorje!

Otsime komplekseid probleeme, mille lahendamine tähendaks nii heaolu kasvu kui ka majanduslikku tulu. Nõukogu loeb edukaks ideed, millel on selge probleempüstitus, mille lahenduse välja arendamine loob Eestis uue turu, annab lisandväärtuse era- ja avalikule sektorile, meeskonnaliikmetel on tugev kompetents valdkonnas ning ideel on toetus vastutavalt avaliku sektori tippjuhilt. AccelerateEstonia valib välja kuni 5 probleempüstitust, mida toetatakse 3 kuu pikkusel valideerimisperioodi. Valideerimise järgselt pakume edukatele ideedele edasist rahalist toetust kuni 100 000 euro väärtuses. Jätame endale ka võimaluse seekord toetust mitte välja anda.

Ideekorjes osalemiseks tuleb esitada oma probleemlahendus hiljemalt 15.01.2020 kell 18.00 (GMT+2 timezone). Taotluse vorm asub SIIN.
Taotluse kõik küsimused on kohustuslikud, lisamaterjalina võib lisada kuni 5 minutilise video, pitch deck’i, canvase vms. PS. loe ka 3 olulise punkti kohta, mida kandideerimisel meeles pidada!

Taotlust hinnatakse 5 põhikriteeriumi alusel: 

 • Idee. Mis on see keerukas ja kiireloomuline probleem, mida asuksid lahendama? Kirjelda probleemi olulisust ja tagajärgi kui seda ei lahendata? Milline võiks olla lahendus? Millist tehnoloogiat, protsessi või lähenemisviisi on vaja lahenduse ellu viimiseks? Too näiteid, kuidas lahendus töötab, kui see on juba välja arendatud. (Kaal 20%)

  // Probleempüstitus on selge – kirjeldatud on probleemi suurus, sihtrühm ning olulisus ning selgitatud tagajärjed kui seda ei lahendata, muuhulgas on välja toodud, kuidas lahendatakse käesolevat probleemi hetkel (kui üldse). Pakutud lahenduse (tehnoloogia, protsess, lähenemisviis) kirjeldus on arusaadav, idee olemus on innovaatiline ning turgu loov. Lisaks on toodud näide või näited, kuidas lahendus töötab, kui see on juba välja arendatud.

 • Tiim. Kirjelda oma isiklikku seost valdkonnaga, sh. ettevõtluskogemusi või kogemust avalikus sektoris või akadeemias. Kas Sinu tiimis on veel kaastöötajaid – mis on nende roll? (20%)

  // On kirjeldatud idee esitaja kõrge kompetents antud valdkonnas ning tema kogemus ettevõtlusalal, avalikus sektoris ja/või akadeemias. Nimetatud on ka idee ümber koondunud meeskonnaliikmed koos nende teadmiste ja kogemustega, mis on hädavajalikud idee arendamiseks. Lisatud on viited idee esitaja ja meeskonnaliikmete Linkedin profiilidele.

 • Turu potentsiaal. Kirjelda, kuidas Sinu idee võiks keeruka probleemi pöörata Eesti uueks konkurentsieeliseks. Mis on loodav väärtuspakkumine erasektorile, mida täna ei eksisteeri? Milline on rahvusvaheline potentsiaal ehk eksporditavus? (20%)

  // Turu potentsiaali kirjeldus on põhjalik ja arusaadav – on kirjeldatud, kuidas lahenduse väljaarendamine loob Eestis uue turu ja toob kaasa majanduskasvu ning milline on väärtuspakkumine erasektorile. Lisaks on selgelt kirjledatud, millised on ekspordi võimalused.

 • Riigi roll. Kirjelda, miks on selle innovatsiooni elluviimiseks vajalik avaliku sektori roll. Milliseid muutusi on vaja ellu kutsuda avaliku sektori poolt, et muutus oleks reaalne. Miks ilma selleta ei saa?
  Nimeta avaliku sektori tippjuhid, kellele oled ideed tutvustanud, milline on nende tagasiside ja huvi idee vastu. Lisa nende avaliku sektori partnerite kirjalik kinnituskiri, kes on näidanud üles toetust idee välja arendamiseks. (20%)

  // Kirjeldus riigi rolli kohta idee elluviimisel on selge ja detailne – on kirjeldatud avaliku sektori rolli olulisust ning toodud välja mitmete haldusalade koostöö vajalikkus. Lisaks on kirjeldatud selged ootused avaliku sektori partneritele idee välja arendamiseks.
  Olulise elemendina on välja toodud reaalne kontakt avaliku sektori tipp-juhtidega, on kirjeldatud kelle poole pöörduti, milline oli nende positiivne ja negatiivne tagasiside. Lisamaterjalina on kaasas partnerite kinnituskirjad, kes on nõus toetama idee välja arendamist.

 • Validatsioon. Kuidas katsetaksid kuni 3 kuu jooksul oma ideed? Kirjelda eksperimenti ja selleks vajalikke vahendeid? (20%)

  // Validatsiooni protsessi plaani kirjeldus on selge ja detailne. Kirjeldatud on eksperiment või eksperimendid, mis on plaanis ellu viia umbes 3-kuulise perioodi jooksul, et tõestada idee välja arendamise võimalikkust ja vajalikkust ning riigi edasise rahalise investeeringu olulisust. Kirjeldatud on eksperimendi jaoks vajalikud vahendid.

Taotlusi hindavad AccelerateEstonia meeskond ning ideega seotud asekantslerid. 

Ajakava:

15.01.2020 kell 18.00 Viimane tähtaeg esitada oma idee täites ära taotlusvormi SIIN.

24.01.2020 Kuulutame välja parimad ideed, kes saavad võimaluse ideed esitleda AccelerateEstonia nõukogule.

Nõukogu valib kuni 5 projekti, millele AccelerateEstonia pakub rahalist tuge, et läbi viia 3-kuuline eksperiment ja tõestada idee arendamise olulisust. Peale validatsiooni perioodi pakume parimatele edasist rahalist tuge ja kohta inkubatsiooniprogrammis, seda kuni 100 000 euro väärtuses.

Tulemused antakse teada veebruari esimeses pooles. Jätame endale ka võimaluse sobiva kandidaadi puudumisel seekord toetust mitte välja anda.

Lisainformatsioon:

info@accelerateestonia.ee